Poskytované služby

Kde nás nájdete

Domov sociálnych služieb
Drábsko č.24
976 52 Lom nad Rimavicou

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

            BANSKOBYSTRICKÝ                            Domov sociálnych služieb Drábsko 24

            SAMOSPRÁVNY KRAJ                          976 53 Lom nad Rimavicou

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­___________________________________________________________________________

 

      Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 

uzatvorená v zmysle § 74 zákona č. 488/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

 

Poskytovateľ sociálnej služby:                  Domov sociálnych služieb

Adresa:                                                   Drábsko č. 24, 976 53 Lom nad Rimavicou

Zastúpený:                                              Mgr. Jankou Svitekovou, riaditeľkou DSS

Bankové spojenie:                                

Č. účtu:                                                  

IČO:                                                   

(ďalej len „poskytovateľ“)

 

Prijímateľ sociálnej služby:

Meno a priezvisko:                           

Adresa trvalého pobytu:                    

Dátum narodenia:                              

Číslo občianskeho preukazu:            

Číslo rozhodnutia o odkázanosti:      

Stupeň odkázanosti:                        

Dátum nástupu:                               

 

Zastúpený /á/ opatrovníkom:             

Bytom:                                               

Na základe rozhodnutia súdu:         

Č. rozhodnutia:                                 

(ďalej len „prijímateľ„)                                                                        

I.

Predmet zmluvy

Poskytovateľ sa podľa tejto zmluvy zaväzuje prijímateľovi poskytovať sociálnu službu na základe rozhodnutia a posudku o odkázanosti na sociálnu službu vydaného príslušným  Banskobystrickým samosprávnym krajom. Prijímateľ sa zaväzuje prijať sociálnu službu, platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu podľa článku VI. zmluvy a dodržiavať povinnosti uvedené v tejto zmluve a v zákone č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách). Predmetom zmluvy je aj úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán v zmysle zákona o sociálnych službách.

II.

Druh poskytovanej sociálnej služby

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať prijímateľovi na riešenie jeho nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, v súlade s § 12 ods. 1 písm. c) zákona o sociálnych službách sociálnu službu:  

III.

Vecný rozsah a forma poskytovanej sociálnej služby

1.        Sociálna služba sa poskytuje pobytovou formou.

2.        Pobytová sociálna služba sa poskytuje ako celoročná sociálna služba.

3.        Poskytovateľ je povinný vykonávať tieto činnosti:                             

          

a)   Odborné činnosti:  

Poskytovateľ poskytuje:    

-     pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej ,

-     sociálne poradenstvo,  

-     sociálnu rehabilitáciu.

Poskytovateľ zabezpečuje:

-     ošetrovateľskú starostlivosť,

-     rozvoj pracovných zručností,

b) Obslužné činnosti v nasledovnom rozsahu:

-     ubytovanie  

-     stravovanie v rozsahu 5 jedál (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera)

-     upratovanie,

-     pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva.

c)    Ďalšie činnosti:      

-     Poskytovateľ utvára  podmienky  na úschovu cenných vecí (hotovosti, vkladných knižiek, cenných papierov a cenných vecí) v prípade, že prijímateľ o úschovu požiada poskytovateľa. Poskytovateľ je povinný o tejto skutočnosti viesť evidenciu v súlade s platným VZN o úhradách.

-     Poskytovateľ poskytuje osobné vybavenie (šatstvo, obuv, hygienické a iné veci osobnej potreby) ak si ich prijímateľ nevie zabezpečiť z vlastných zdrojov. 

-    Poskytovateľ zabezpečuje záujmovú činnosť (kultúrnu, spoločenskú, športovú, rekreačnú) podľa požiadaviek a záujmov prijímateľov a možností poskytovateľa.    

IV.

Miesto poskytovania sociálnej služby

Sociálne služby sa budú poskytovať občanovi v Domove sociálnych služieb, Drábsko č. 24, 976 53 Lom nad Rimavicou.

 

V.

Čas a deň začatia poskytovania sociálnej služby

1.        Sociálna služba sa poskytuje na neurčitý čas.

2.        Sociálna služba sa v súlade s touto zmluvou začína poskytovať odo dňa: ............

VI.

Úhrada za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia

1.        Sociálne služby uvedené v článku III. tejto zmluvy sa poskytujú prijímateľovi v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Banskobystrického samosprávneho kraja č. 20/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK v znení neskorších predpisov (ďalej len VZN o úhradách) za úhradu vo výške:

%UHRMES30 €  za 30 dňový mesiac,

%UHRMES31 €  za 31 dňový mesiac,

%UHRMES29 €  za 29 dňový mesiac,

%UHRMES28 €  za 28 dňový mesiac,

na základe Kalkulačného listu, ktorý je neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy.

2.        Prijímateľovi musí zostať v súlade s § 73 zákona o sociálnych službách mesačne z jeho príjmu 25 % sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu pri celoročnej pobytovej sociálnej službe, t.j. 49,87 EUR.

3.        Výška úhrady za poskytované sociálne služby po zohľadnení ochrany príjmu podľa článku VI. ods. 2 tejto zmluvy sa prijímateľovi určuje vo výške:

%UHRADACELK30 €  za 30 dňový mesiac,

%UHRADACELK31 €  za 31 dňový mesiac,

%UHRADACELK29 €  za 29 dňový mesiac,

%UHRADACELK28 €  za 28 dňový mesiac.

4.        Suma nezaplatenej úhrady za sociálnu službu podľa § 73 ods. 12 zákona o sociálnych službách je rozdiel medzi výškou úhrady podľa článku VI. ods. 1 a výškou úhrady podľa článku VI. ods. 3 tejto zmluvy a je pohľadávkou poskytovateľa, ktorá sa bude vymáhať najneskôr v dedičskom konaní. Prijímateľovi sociálnej služby vzniká záväzok vo výške:

%NEUHR30 € za 30 dňový mesiac,

%NEUHR31 € za 31 dňový mesiac,

%NEUHR29 € za 29 dňový mesiac,

%NEUHR28 € za 28 dňový mesiac.

5.        Úhradu za poskytovanú sociálnu službu podľa článku VI. ods. 3 tejto zmluvy je prijímateľ povinný uhradiť prevodom na účet poskytovateľa za kalendárny mesiac, v ktorom sa sociálne služby prijímateľovi poskytujú najneskôr však do 15 dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

6.        Úhrada sa určuje v súlade s § 72, § 72 a , § 73 zákona o sociálnych službách a VZN o úhradách.

7.        Úhrada za sociálne služby uvedené v čl. III. tejto zmluvy sa mení v nadväznosti na zmenu zákona o sociálnych službách alebo VZN o úhradách, ktoré sa upravuje podľa potreby v nadväznosti na percentuálny nárast celkových bežných výdavkov súvisiacich so zabezpečovaním prevádzky poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb a podlieha schvaľovaniu Zastupiteľstvom Banskobystrického samosprávneho kraja, resp. v nadväznosti na zmenu rozsahu poskytovaných sociálnych služieb, čo sa realizuje prostredníctvom písomného dodatku k zmluve.

VII.

Práva a povinnosti zúčastnených strán

1.    Prijímateľ má právo na poskytovanie sociálnej služby, ktorá umožňuje realizovať jeho základné ľudské práva a slobody, zachováva jeho ľudskú dôstojnosť, aktivizuje ho k posilneniu sebestačnosti, zabraňuje jeho sociálnemu vylúčeniu a podporuje jeho začlenenie do spoločnosti.

2.     Prijímateľ má právo aj na utvorenie podmienok na zabezpečenie osobného kontaktu, písomného kontaktu, telefonického kontaktu alebo elektronického kontaktu s osobou, ktorú si prijímateľ sám určí, najmä za účelom ochrany jeho práv a právom chránených záujmov, nadväzovania a udržiavania sociálnych väzieb s rodinou a komunitou a udržiavania partnerských vzťahov.

3.    Prijímateľ má právo podieľať sa na určovaní životných podmienok v zariadení prostredníctvom zvolených zástupcov prijímateľov sociálnej služby pri úprave domáceho poriadku, pri riešení otázok súvisiacich s podmienkami a kvalitou poskytovania sociálnych služieb a výbere aktivít vykonávaných vo voľnom čase.

4.   Poskytovateľ sociálnej služby je povinný prihliadať na individuálne potreby prijímateľa, aktivizovať prijímateľa podľa jeho schopností a možností, poskytovať sociálnu službu na odbornej úrovni a spolupracovať s rodinou, obcou a komunitou pri utváraní podmienok na návrat prijímateľa sociálnej služby poskytovanej v zariadení s celoročnou pobytovou formou do prirodzeného prostredia alebo komunitného prostredia s prednostným poskytovaním sociálnej služby terénnou formou, ambulantnou alebo týždennou pobytovou formou a to so súhlasom prijímateľa a pri rešpektovaní jeho osobných cieľov, potrieb, schopností a zdravotného stavu.

5.    Poskytovateľ sociálnej služby je povinný plánovať poskytovanie sociálnej služby podľa individuálnych potrieb, schopností a cieľov prijímateľa, viesť písomné individuálne záznamy o priebehu poskytovania sociálnej služby a hodnotiť priebeh poskytovania sociálnej služby za účasti prijímateľa sociálnej služby.

6.    Poskytovateľ je povinný dodržiavať a postupovať podľa § 10 zákona o sociálnych službách pri používaní prostriedkov netelesného a telesného obmedzenia.

7.    Prijímateľ sociálnej služby má právo na nenarušovanie svojho osobného priestoru okrem situácie, ktorá neznesie odklad a vstup zamestnanca zariadenia alebo inej kompetentnej fyzickej osoby je nevyhnutný na ochranu jeho života, zdravia alebo majetku, na ochranu práv a slobôd iných fyzických osôb alebo ochranu zariadenia.

8.     Prijímateľ je povinný platiť úhradu za sociálnu službu vo výške stanovenej poskytovateľom v termíne splatnosti.

9.     Prijímateľ je povinný písomne oznámiť na Banskobystrický samosprávny kraj do ôsmich dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na sociálnu službu a poskytovateľovi sociálnej služby zmeny v príjmových pomeroch a majetkových pomeroch rozhodujúcich na určenie výšky  úhrady za poskytovanú sociálnu službu.

10.  Prijímateľ je povinný poskytovateľovi oznámiť výšku svojich príjmov a čestným vyhlásením preukázať výšku úspor a hodnotu majetku, ohlásiť zmeny vo výške príjmu, úspor a zmeny v hodnote majetku, ktoré sú rozhodujúce na určenie sumy úhrady za sociálnu službu a umožniť znalcovi vykonať obhliadku majetku a predložiť doklady týkajúce sa majetku.

11.   Prijímateľ je povinný na výzvu Banskobystrického samosprávneho kraja, zúčastniť sa posúdenia zdravotného stavu a opätovného posúdenia zdravotného stavu v termíne určenom zdravotníckym  pracovníkom podľa zákona o sociálnych službách. Ak sa prijímateľ sociálnej služby tohto posúdenia nezúčastní, konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa zastaví alebo sa rozhodne o zániku odkázanosti na sociálnu službu.

12.    Prijímateľ je povinný dodržiavať ustanovenia Domáceho poriadku poskytovateľa.

VIII.

Skončenie poskytovania sociálnych služieb

1.     Prijímateľ môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej služby kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je 5 kalendárnych dní a začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bola písomná výpoveď doručená poskytovateľovi.

2.    Poskytovateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej služby a je povinný doručiť prijímateľovi písomnú výpoveď s uvedením dôvodu výpovede, len z týchto dôvodov:

a)   prijímateľ hrubo porušuje povinnosti uvedené v tejto zmluve najmä tým, že hrubo porušuje dobré mravy, čím narúša občianske spolužitie alebo nezaplatí dohodnutú úhradu, ak ide o poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej služby najmä tým, že nezaplatí dohodnutú úhradu uvedenú v článku VI. tejto zmluvy za čas dlhší ako tri mesiace alebo platí len časť dohodnutej úhrady a dlžná suma presiahne trojnásobok dohodnutej mesačnej úhrady uvedenej v článku VI. tejto zmluvy.

b)    prijímateľ neuzatvorí dodatok k tejto zmluve podľa § 74 ods. 12 zákona o sociálnych službách bezodkladne, najneskôr do 5 dní odo dňa v ktorom došlo k zmene rozhodujúcich skutočností na určenie úhrady za poskytovanú sociálnu službu,

c)   prevádzka zariadenia je podstatne obmedzená alebo je zmenený účel poskytovanej sociálnej služby tak, že zotrvanie na zmluve o poskytovaní sociálnej služby by pre poskytovateľa sociálnej služby znamenalo zrejmú nevýhodu,

d)     Banskobystrický samosprávny kraj rozhodne o zániku odkázanosti prijímateľa na sociálnu službu.

3.      Výpovedná lehota pri jednostrannom vypovedaní zmluvy poskytovateľom sociálnej služby z dôvodov uvedených v článku VIII. ods. 2 a) a c) je jeden kalendárny mesiac, pričom začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená prijímateľovi sociálnej služby.

4.     Dĺžka výpovednej doby pri výpovednom dôvode podľa článku VIII ods. 2 písm. b) je 30 kalendárnych dní, pričom začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola písomná výpoveď doručená prijímateľovi. Uplynutím výpovednej doby zmluvný vzťah zaniká. Poskytovateľ je oprávnený písomne vypovedať zmluvu s prijímateľom z dôvodu uvedenom v písmene b) až po márnom uplynutí lehoty na uzavretie dodatku k tejto zmluve, pokiaľ nedošlo k uzavretiu dodatku zapríčinením na strane prijímateľa sociálnej služby.

5.      Ak poskytovateľ sociálnej služby jednostranne vypovedá zmluvu podľa článku VIII ods. 2 písm. d)  a ide o poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej služby výpovedná lehota nesmie byť kratšia ako 30 dní. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný vopred písomne oznámiť prijímateľovi sociálnej služby začiatok plynutia výpovednej lehoty.

IX.

Neprítomnosť v zariadení sociálnych služieb

1.      Prijímateľ oznamuje neprítomnosť v zariadení sociálnych služieb v súlade s VZN o úhradách.

2.      Počas neprítomnosti v zariadení sociálnych služieb prijímateľ neplatí úhradu v súlade s § 72 ods. 9 zákona o sociálnych službách za odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti v čase jeho neprítomnosti okrem úhrady za ubytovanie, ak voľné miesto nie je na prechodný čas obsadené inou fyzickou osobou. V prípade, že úhrada bude v danom mesiaci znížená v súlade s ods. 1 bude o vzniknutý preplatok znížená úhrada za poskytovanú sociálnu službu nasledujúci kalendárny mesiac.

3.     Podmienky uvedené v článku IX. ods. 2 tejto zmluvy sa rovnako vzťahujú aj na prípady neprítomnosti prijímateľa v zariadení sociálnych služieb z dôvodu choroby, hospitalizácie a kúpeľnej liečby.

X.

Záverečná časť zmluvy

1.      Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z toho jeden exemplár dostane prijímateľ a jeden poskytovateľ.

2.     Zmeny a doplnky k tejto zmluve možno vykonať len s písomným dodatkom so súhlasom obidvoch strán, ak sa zmenia skutočnosti, ktoré sú predmetom tejto zmluvy alebo ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce pre určenie úhrady a platenie úhrady za poskytovanú sociálnu službu.

3.     Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je kalkulačný list obsahujúci úhradu za poskytovanú sociálnu službu poskytovanú podľa tejto zmluvy.

4.     Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dohodnutým dňom začatia poskytovania sociálnej služby uvedeným v článku V. tejto zmluvy.

5.        Zmluvné vzťahy sa riadia zákonom o sociálnych službách, VZN o úhradách a internými normami poskytovateľa.

6.        Zmluvné strany sa dohodli, že uzatvorením tejto zmluvy o poskytovaní sociálnej služby sa ruší predchádzajúca zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. ....... zo dňa ........... vrátane jej dodatkov:

7.     Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, zmluva nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, s obsahom zmluvy sa oboznámili a porozumeli mu. Na znak súhlasu zmluvu podpisujú.

 

V Drábsku, dňa: .........

 

__________________________                                          ___________________________

Vlastnoručný podpis prijímateľa                                          Mgr. Janka Sviteková – riaditeľka     

           sociálnej služby                                                                      DSS Drábsko

 

 

Copyright © 2011 Domov sociálnych služieb Drábsko

Všetky práva vyhradené

Created by 3w media s.r.o.

3w CMS Publikačný a redakčný systém