Poskytované služby

Kde nás nájdete

Domov sociálnych služieb
Drábsko č.24
976 52 Lom nad Rimavicou

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Ukončenie poskytovania služieb

Spôsoby ukončenia poskytovania sociálnych služieb v DSS:

  1. Smrťou prijímateľa sociálnej služby (ďalej len "PSS")
  2. Na základe písomnej žiadosti PSS, prípadne jeho súdom určeného opatrovníka o ukončenie poskytovania sociálnych služieb.
  3. DSS môže jednostranne ukončiť poskytovanie sociálnej služby:

  • ak nezaplatí dohodnutú úhradu za sociálnu službu za čas dlhší ako 3 mesiace alebo platí len časť dohodnutej úhrady a dlžná suma presahuje trojnásobok dohodnutej mesačnej úhrady
  • ak PSS (resp. opatrovník) neuzatvorí dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby, v prípade, že sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu
  • prevádzka zariadenia je podstatne obmedzená alebo je obmedzený účel poskytovanej sociálnej služby tak, že zotrvanie na zmluve o poskytovaní sociálnej služby by pre poskytovateľa sociálnej služby znamenalo zrejmú nevýhodu
  • VÚC rozhodne o zániku odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu.

Copyright © 2011 Domov sociálnych služieb Drábsko

Všetky práva vyhradené

Created by 3w media s.r.o.

3w CMS Publikačný a redakčný systém