Poskytované služby

Kde nás nájdete

Domov sociálnych služieb
Drábsko č.24
976 52 Lom nad Rimavicou

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Úhrada za poskytované služby

      Prijímateľky sociálnej služby (ďalej len "PSS") Domova sociálnych služieb Drábsko platia za poskytované sociálne služby v súlade s Všeobecným záväzným nariadením BBSK o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK. Úplné znenie tohto VZN nájdete TU.

1. Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby v závislosti od stupňa odkázanosti, určeného v posudku o odkázanosti na sociálnu službu :

II. stupeň           0,70 € na deň
III. stupeň           1,00 € na deň
IV. stupeň           1,80 € na deň
V. stupeň           2,20 € na deň
VI. stupeň           3,20 € na deň


2. Stravovanie: 

Denná úhrada za stravovanie pre PSS vrátane režijných nákladov je 3,05 €. PSS, ktorým sa poskytuje diétne prípadne diabetické stravovanie sa táto suma zvyšuje na 3,51 € 

3. Ubytovanie: 

Denná sadzba za užívanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti je:

a) pokiaľ obytná jednotka plne nezodpovedá svojim dispozičným riešením a vybavením požiadavkám stanoveným v prílohe č. 1 VZN úhrada je 0,12 Eur/ m2,

b) ak užíva izbu jeden PSS, celková úhrada na deň za obytnú miestnosť sa zvyšuje o 0,60 €, ak dvaja, celková úhrada sa zvyšuje o 0,30 € na deň za obytnú miestnosť, 

c) úhrada za užívanie vybavenia obytnej miestnosti a za užívanie spoločných priestorov je 0,06 € na deň na PSS, 

d) úhrada za vecné plnenia spojené s bývaním je základná 0,30 € na deň na PSS a individuálna je 0,06 € na deň na PSS za každý používaný elektrospotrebič pre individuálnu potrebu, 

e) úhrada za upratovanie je 0,50 € na deň na PSS

f) úhrada za pranie, žehlenie a údržbu šatstva je 0,50 € na deň na PSS

Mesačná úhrada za všetky služby sa pohybuje od 200 € do 300 € na PSS.

Copyright © 2011 Domov sociálnych služieb Drábsko

Všetky práva vyhradené

Created by 3w media s.r.o.

3w CMS Publikačný a redakčný systém