Poskytované služby

Kde nás nájdete

Domov sociálnych služieb
Drábsko č.24
976 52 Lom nad Rimavicou

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Domáci poriadok

Smernica č. 14

Domáci poriadok

 

     1. ÚČEL DOMÁCEHO PORIADKU

 

     Tento domáci poriadok  v súlade s platnými právnymi predpismi stanovuje a bližšie špecifikuje základné pravidlá a zásady pre zabezpečenie poriadku, pokojného kolektívneho spolunažívania a dôstojného života prijímateľov sociálnych služieb. Upravuje práva a povinnosti prijímateľov sociálnych služieb (ďalej „PSS“), resp. ich zákonných zástupcov, ako aj vzťahy medzi zamestnancami a PSS pri zabezpečení poskytovania sociálnych služieb. Vychádza z princípov zachovania ľudskej dôstojnosti a autonómie PSS, z rešpektu k ich názorom a rozhodnutiam, pričom kladie dôraz na dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd. Prispieva k naplneniu poslania zariadenia a ku kvalite zabezpečenia poskytovania sociálnych služieb.

 

             Domáci poriadok je   záväzný   pre všetkých PSS v DSS Drábsku. Takisto je záväzný aj pre zamestnancov domova a všetkých návštevníkov domova.

 

 2. POJMY A POUŽITÉ SKRATKY

 

Pojmy:

 

Prijímateľ sociálnej služby – PSS je fyzická osoba, ktorá je v nepriaznivej sociálnej situácii, a preto využíva sociálne služby.

 

Použité skratky:

 

PSS                                                                                                    - Prijímateľ sociálnej služby

DSS                                                                                                    - Domov sociálnych služieb

VZN                                                                                            - Všeobecne záväzné nariadenie

BBSK                                                                                   - Banskobystrický samosprávny kraj

                                                                                                                                                      

 3. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

     DSS Drábsko č. 24 je zariadením sociálnych služieb, ktoré zriadil BBSK ako rozpočtovú organizáciu s vlastnou právnou subjektivitou. DSS Drábsko zabezpečuje v rámci predmetu svojej činnosti úlohy:

Občanovi, ktorý je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby a jeho stupeň odkázanosti je najmenej V. prílohy č. 3, alebo nevidiaci alebo prakticky nevidiaci občan a jeho stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa prílohy č. 3, pričom sa im

- poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie

- zabezpečuje pracovná terapia, záujmová činnosť, ošetrovateľskú starostlivosť

- utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí.

 

V DSS sa služby poskytujú pobytovou formou celoročne, pričom Zmluvu o zabezpečení poskytovania sociálnej služby je možné uzatvoriť na dobu určitú, neskôr pri dodržaní stanovených podmienok aj na dobu neurčitú.

 4. POSTUP

Článok 1 

Podmienky prijatia do DSS

 

1) Do DSS Drábsko sú prijímané fyzické osoby v súlade so zákonom o sociálnych službách a platným VZN BBSK, na základe podania žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby vrátane požadovaných príloh (posudok o odkázanosti na sociálnu službu, rozhodnutie o odkázanosti, doklady preukazujúce výšku majetku žiadateľa).

 

2) PSS uzatvára pri nástupe do DSS zmluvu o rozsahu a druhu služieb, ktoré mu bude DSS poskytovať podľa zákona o sociálnych službách, v súlade s VZN BBSK a inými záväznými pokynmi a usmerneniami BBSK. Zmluvne dohodnutý druh a rozsah poskytovaných služieb je podkladom pre stanovenie výšky úhrady PSS.

 

3) Suma úhrady za sociálne služby je vypočítaná z úhrad za odborné činnosti – pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby podľa stupňa odkázanosti, obslužné činnosti.

 

4) Ak sa zmenia skutočnosti, ktoré sú predmetom zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, možno tieto skutočnosti zmeniť dodatkom k zmluve o poskytovaní sociálnej služby, ak si to účastníci v zmluve dohodli.

 

5) Zmluva o poskytovaní sociálnej služby musí byť uzatvorená spôsobom, ktorý je pre PSS zrozumiteľný.

Článok 2 

Úhrada za sociálnu službu

 

1) PSS je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej poskytovateľom.

 

2) Poskytovateľ určuje sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia úhrady zmluvou podľa § 74 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách, v súlade so VZN BBSK, najviac vo výške ekonomicky oprávnených nákladov.

 

3) Po zaplatení úhrady za celoročnú pobytovú sociálnu službu musí PSS zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 25 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

 

4) PSS je povinný platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu podľa svojho príjmu a majetku. Príjem a majetok na účely určenia úhrady za sociálnu službu sa posudzuje podľa osobitného predpisu.

 

5) PSS neplatí úhradu za odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti v čase jeho neprítomnosti okrem úhrady za ubytovanie.

Článok  3

                                                           Ubytovanie prijímateľov sociálnej služby 

1)Pri príchode nového PSS určí vedúca SZÚ po dohode s riaditeľkou izbu a lôžko, pričom sa prihliada predovšetkým na zdravotný stav, pohyblivosť, požiadavky PSS, ale aj na možnosti zariadenia. V odôvodnených prípadoch môže byť PSS premiestnená na inú izbu na návrh lekára, vedúceho SZÚ, ale aj na vlastnú žiadosť po vzájomnej dohode a so súhlasom riaditeľky. Pri premiestnení na inú izbu sa prihliada na aktuálne možnosti voľných miest v zariadení.

 

2) Každý PSS má v rámci poskytovaných služieb zabezpečené celodenné stravovanie. Na účely ohriatia stravy, prípravy teplých nápojov a pod. majú PSS k dispozícii na každom poschodí kuchynku. Kuchynka je zároveň vybavená chladničkou, ktorú môžu PSS využívať. Taktiež je každá kuchynka vybavená aj elektrickým varičom v majetku zariadenia, ktorý prešiel revíznou kontrolou.

 

3) PSS by mali na svojich izbách zachovávať čistotu a mali by šetrne zaobchádzať s vybavením a zariadením izby, v ktorej sú ubytovaní, ako aj so zariadením a vybavením spoločných priestorov, ktoré užívajú.

 

4) PSS má právo na nenarušenie svojho osobného priestoru okrem situácie, ktorá neznesie odklad a vstup na jeho izbu je nevyhnutný na ochranu života, zdravia alebo majetku, na ochranu práv a slobôd iných fyzických osôb alebo ochranu majetku zariadenia. 

Článok  4 

Osobná hygiena prijímateľov sociálnych služieb

 

 

1) PSS sa počas svojho pobytu v zariadení pokiaľ mu to dovoľuje jeho zdravotný stav sám stará o svoju osobnú hygienu a čistotu. Ťažko zdravotne hendikepovaným PSS zabezpečuje pomoc pri osobnej hygiene spravidla opatrovateľka.

 

2) Výmenu posteľnej bielizne zabezpečuje zariadenie 1 x za 14 dní, resp. podľa potreby. PSS sa kúpu najmenej raz týždenne, resp. podľa potreby za asistencie opatrovateľky, o čom sa vedie samostatná evidencia na sociálno-zdravotnom úseku.

 

3) Kvôli zamedzeniu zámeny osobnej bielizne je potrebné, aby boli všetky veci PSS riadne označené (pri nástupe číslom označujú opatrovateľky).

 

4) Z finančných prostriedkov zariadenia sa neuhrádzajú platby za kadernícke služby a pedikúru, tieto služby si hradí každý PSS z vlastných finančných zdrojov. 

Článok  5

Hygiena prostredia, protipožiarne a bezpečnostné opatrenia


1) Vo všetkých priestoroch zariadenia (vnútorných aj vonkajších) je potrebné dodržiavať čistotu a poriadok. Zo zdravotného a hygienického hľadiska sa neodporúča vynášať zvyšky jedál z jedálne a ich skladovanie na izbách, v skriniach, nočných stolíkoch a pod. PSS majú možnosť uložiť si jedlo v chladničkách. Potraviny a jedlo v chladničkách kontrolujú pracovníci sociálno-zdravotného úseku. Ak je jedlo v chladničke po záruke alebo pokazené, vlastník tohto jedla alebo personál ho bezodkladne zlikvidujú.

 

2) Odpadky a nespotrebované zvyšky jedál treba zahodiť do odpadkových košov a nádob na to určených, nesmú sa vyhadzovať z okien a balkónov.

 

3) Fajčenie je dovolené len vo vyhradených priestoroch. V ostatných priestoroch DSS je fajčenie, v súlade so Zákonom č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene doplnení niektorých zákonov, zakázané.

 

4) PSS nie je dovolené:

·         požívať v nadmernej miere alkoholické nápoje, drogy a omamné látky

·         manipulovať s otvoreným ohňom na izbe a v blízkosti budovy

·         používať na izbách vlastné elektrické variče, rýchlovarné kanvice, ohrievače, žehličky

 

5) Každý PSS je pri nástupe do zariadenia poučený o dodržiavaní bezpečnosti a protipožiarnych predpisov.

 

6) Všetky miestnosti zariadenia, zvlášť ubytovacie priestory je potrebné denne vetrať, a to aj v zimnom období.

Článok  6

Osobné vecí a úschova cenných vecí v domove

 

1) Veci, ktoré si PSS so sebou prinesie, ostávajú jeho majetkom. Pri nástupe do nášho zariadenia pracovníci sociálno-zdravotného úseku spíšu zoznam osobných vecí, ktoré si PSS so sebou prinesie. Osobná bielizeň PSS je označená číslom PSS, prípadne trvalou farbou na textil. Každú novozakúpenú alebo prinesenú bielizeň je potrebné nahlásiť personálu SZÚ, aby túto bielizeň mohli vhodným spôsobom označiť.

 

2) DSS Drábsko v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a VZN BBSK č. 20/2012 zabezpečí na požiadanie PSS úschovu cenných vecí, vrátane vkladných knižiek, na základe zmluvy o úschove. Peňažná hotovosť sa prijíma do úschovy na základe pokladničného dokladu a ďalej sa vedie v sociálnej pokladni DSS Drábsko (Smernica č 13 Sociálna pokladňa)

 

3) Za stratu cenných vecí, prípadne finančnej hotovosti, ktoré si PSS ponechá u seba, DSS Drábsko nezodpovedá.

 

4)  Predmety a cenné veci dané do úschovy sa PSS vydajú kedykoľvek v pracovných dňoch od 07.30 hod – 15.30 hod, keď o to včas požiada. Taktiež sa cenné veci a predmety vydajú PSS pri ukončení poskytovania sociálnej služby. Cenné veci a predmety vydáva riaditeľka DSS Drábsko. Prevzatie cenných vecí a finančnej hotovosti v úschove DSS Drábsko, PSS potvrdí svojím podpisom za prítomnosti svedka z personálu DSS Drábsko. V prípade úmrtia PSS sa cenné veci stávajú súčasťou aktív podliehajúcich dedičskému konaniu.

 

5) Prostredníctvom dedičského konania sú tiež vymáhané prípadné pohľadávky DSS Drábsko voči zomrelému PSS, pokiaľ tieto pohľadávky nie sú uhradené príbuznými.

Článok  7 

Ošetrovateľská starostlivosť

 

1) Zabezpečenie ošetrovateľskej starostlivosti je riešené v súlade § 22 zákona o sociálnych službách v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti a prostredníctvom zmluvného všeobecného lekára pre dospelých, ktorá do ambulancie v budove DSS Drábsku prichádza v dohodnutých ordinačných hodinách minimálne 1 x mesačne, prípadne podľa potreby. Všeobecný lekár vykonáva návštevy PSS na izbách len u imobilných PSS, ostatní PSS prichádzajú podľa potreby do ambulancie. V prípade akútneho stavu je privolaná rýchla záchranná služba alebo lekárska služba prvej pomoci.

 

2) Psychiatrickú starostlivosť zabezpečuje psychiater v NsP Brezno ambulantne alebo návštevou 1x štvrťročne DSS Drábsko.

 

3) Lieky predpisuje zmluvný všeobecný lekár. Lieky podľa predpisu do liekoviek dávkuje úseková sestra. Liekovky sú uložené v inšpekčnej miestnosti. Lieky podávajú a na správne užívanie dozerajú zdravotnícke pracovníčky.

Článok  8 

Stravovanie v domove

 

1) Strava sa v domove podáva 5 x denne : raňajky, desiata, obed, olovrant, večera

 

2) Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka, ktorý navrhuje a zostavuje stravovacia komisia na týždeň vopred. Stravovacia komisia dbá pri zostavovaní jedálneho lístka na pestrosť, kalorickú hodnotu podávanej stravy zodpovedajúcu veku a zdravotnému stavu PSS. Jedálny lístok schvaľuje riaditeľ domova, úseková sestra, členovia výboru PSS.

 

3) V DSS sa podáva strava :                     - racionálna

      - diabetická

 

4) Strava sa podáva a konzumuje v jedálni zariadenia. Na izby sa strava môže donášať len PSS, ktorí sa pre chorobu nemôžu prísť do jedálne a pri prevzatí suchej večere. Ťažko zdravotne postihnutým PSS pracovníci sociálno-zdravotného úseku zabezpečia pomoc pri konzumácii jedla. 

 

5) Za účelom kontroly kvality  a množstva stravy, jej chuťovej a inej úpravy, technického stavu stravovacej prevádzky, bezpečnosti zdravia pri práci ako i dodržiavania hygienických predpisov, sa v kuchyni vedie dokumentácia.

 

6) Prípadné návrhy, pripomienky, sťažnosti týkajúce sa kvality a množstva stravy môžu PSS podať stravovacej komisii, hospodárke DSS, resp. riaditeľovi zariadenia.                                                                                                                                                                                

Článok  9 

Pobyt prijímateľa sociálnych služieb mimo zariadenia

 

1) Každý PSS má právo na prerušenie poskytovania sociálnych služieb (pobyt mimo zariadenia) v súlade s VZN BBSK č. 20/2012. Evidencia dovoleniek PSS vedie riaditeľka DSS Drábsko v zošite „Evidencia dovoleniek PSS“.

 

2) PSS je povinný oznámiť prerušenie poskytovania sociálnych služieb vopred , najneskôr však deň vopred do 12.00 hod pred plánovaným prerušením službukonajúcemu pracovníkovi na sociálno-zdravotnom úseku, aby mohol byť odhlásený zo stravovania.

 

3) Finančné vyrovnanie za dni prerušeného poskytovania služieb sa zo strany domova realizuje vždy v nasledujúcom mesiaci po vzniku nároku na vrátenie časti úhrady.

 

4) Ak došlo u PSS k prerušeniu poskytovania sociálnych služieb bez jeho predchádzajúceho oznámenia, PSS platí úhradu aj v čase jeho neprítomnosti, vrátane stravovania. To znamená, že zaplatená úhrada sa PSS nevracia, t. j. hradí všetky úhrady ako by bol v domove prítomný.

 

5) Obmedzenie vychádzok môže uložiť riaditeľka DSS, na návrh lekára, v záujme zdravia alebo bezpečnosti PSS. O svojvoľnom opustení zariadenia službukonajúci personál informuje svojho nadriadeného, ktorý po individuálnom posúdení rizík bezpečnosti PSS informuje o vzdialení PSS zo zariadenia jeho rodinných príslušníkov (opatrovníka ) a po uplynutí 12 hodín aj Obvodný úrad policajného zboru.

Článok  10 

Návštevy

 

1) Návštevy majú mať pozitívny účinok a nesmie byť nimi narušený chod a domáci poriadok domova a rušený pokoj spolubývajúcich PSS.

 

2) DSS Drábsko podporuje PSS v plnom a účinnom zapojení sa a začlenení sa do spoločnosti s rešpektovaním jeho prirodzených vzťahov v rámci jeho rodiny a komunity v súlade s právom na rovnosť príležitosti.

 

3) O návštevách na izbách musí byť informovaný službukonajúci personál.

 

4) Návštevníci sú povinní dodržiavať všetky bezpečnostné a zdravotné predpisy platné pre DSS.

       

5) Návšteva je povinná zaevidovať sa v „Knihe návštev“, ktorá je k dispozícii u službukonajúceho personálu. V Knihe návštev sa eviduje čas príchodu a odchodu, za kým návšteva PSS prišla a prípadné vyjadrenie návštevníkov k „Záznamu zo zasadnutia Výboru PSS“, ktorý je vizualizovaný na nástenke vo vstupnej hale zariadenia.  

Článok  11 

Kultúrno - záujmová činnosť

 

1) DSS Drábsko ako poskytovateľ sociálnej služby aktívne vytvára podmienky na uplatňovanie práva PSS na sprostredkovanie, využívanie a pomoc pri využívaní dostupných verejných služieb, pri kontakte s právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré poskytujú iné služby, a pri kontakte s jeho rodinou a prirodzeným prostredím, vychádzajúc z jeho individuálnych potrieb, schopnosti a cieľov.

 

2) DSS Drábsko zabezpečuje, aby boli PSS poskytnuté všetky potrebné informácie o prevádzkovateľoch bežne dostupných verejných služieb v komunite (pošta, obchod, obvodný lekár, reštaurácia, pohostinstvo). DSS aktívne vytvára podmienky na to, aby PSS mohol využívať iné služby verejného charakteru v komunite a to pomocou Mapiek bežne dostupných verejných služieb v okolí nášho zariadenia (Príloha č. 5).

 

3) DSS Drábsko aktívne podporuje PSS vo využívaní týchto služieb, ktoré sú verejne bežne dostupné v komunite. Zabezpečuje aj realizáciu práva PSS na sprievod pri využívaní bežne dostupných verejných služieb v komunite a práva na kontakt s rodinou a so špecializovanými externými organizáciami. Tieto aktivity sú vedené v zošite „Využívanie verejných služieb a špecializovaných organizácii“

 

1) PSS majú možnosť zúčastniť sa rôznych kultúrno-spoločenských podujatí, ktoré DSS Drábsko organizuje samostatne alebo v spolupráci s inými zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK, prípadne inými miestnymi organizáciami.

 

2) Kultúrno-záujmová činnosť PSS sa zabezpečuje v spolupráci s Výborom PSS na základe plánu kultúrno-záujmovej činnosti, ktorý je vždy vypracovaný na začiatku kalendárneho roka.

 

3) PSS môžu za účelom spoločných stretnutí využívať na každom pochodí spoločenskú miestnosť, ktorá je vybavená televíznym prijímačom.

 

4) Vlastný rozhlasový alebo televízny prijímač môžu používať PSS, ak tým nerušia spolubývajúcich a nočný pokoj.

                                                                               Článok 12

Účasť PSS na určovaní životných podmienok a organizovaní spoločného života


1) DSS Drábsko ako poskytovateľ sociálnej služby presadzuje partnerský, individuálny a aktívny prístup k PSS, ktorý vedie PSS k spoluzodpovednosti, spolurozhodovaniu, splnomocňovaniu a objavuje hodnotu terajšieho a potencionálneho prínosu PSS pre spoločnosť.

 

2)PSS majú možnosť v rámci svojich možností a schopností aktívne sa podieľať na určovaní životných podmienok a organizovaní života v zariadení prostredníctvom svojich zástupcov, ktorých volia do Výboru PSS a prispievajú tak k zvyšovaniu úrovne zariadenia.

 

3) Výbor PSS je 3-členná. Je volená na 3 roky, na zasadnutí PSS nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných. Návrh na jej zloženie predkladá PSS riaditeľka nášho zariadenia. Tento Výbor PSS zasadá 1 x za štvrťrok, príp. podľa potreby. Jej rokovania sa môže zúčastniť riaditeľka, vedúca sociálno-zdravotného úseku (ďalej len „vedúca SZÚ“) , inštruktor sociálnej rehabilitácie a v prípade potreby je možné prizvať aj iných zamestnancov. Zápis zo zasadania Výboru PSS vypracováva VSZú a je vizualizovaný na nástenke vo vstupnej hale. 

 

4) Výbor PSS plní vo vzťahu k vedeniu zariadenia predovšetkým iniciatívnu funkciu. Prostredníctvom PSS majú PSS možnosť aktívne spolupracovať pri zlepšovaní podmienok života PSS, pri riešení problémov, sťažností, predkladať námety, pripomienky, požiadavky, rozhodovať o použití sponzorských finančných prostriedkov. 

 

5) Činnosť Výboru PSS sleduje a usmerňuje riaditeľka DSS a vedúca SZÚ a podľa potreby jej poskytuje organizačnú a administratívnu pomoc.

 

6) Kvôli zabezpečeniu informovanosti PSS Výbor PSS po dohode s vedením zariadenia spravidla 1-krát za polrok zvoláva stretnutie PSS, resp. ich zákonných zástupcov.

 

7) Výbor PSS:

·         predkladá návrhy, podnety, pripomienky a požiadavky stravovacej komisii vytvorenej DSS Drábsku,

·         odsúhlasuje použitie sponzorských finančných prostriedkov,

·         navrhuje opatrenia slúžiace k zlepšeniu podmienok života PSS zariadenia,

·         spolupracuje s vedením zariadenia pri zabezpečovaní záujmovej a pracovnej činnosti PSS a voľnočasových aktivít.

Článok  13 

Ochrana života, zdravia a dôstojnosti prijímateľa soc. služby

 

1) DSS Drábsko ako poskytovateľ sociálnej služby rešpektuje a podporuje rozvoj schopností, zručností a vedomostí prijímateľa sociálnej služby, zachovanie jeho vlastnej identity, osobnej integrity, osobnej nezávislosti, individuálnej rozmanitosti a podporuje vytváranie pozitívneho obrazu o PSS.

 

2) Pri zabezpečení poskytovania sociálnej služby v zariadení nemožno používať prostriedky netelesného a telesného obmedzenia.

 

3)Ak je priamo ohrozený život alebo zdravie PSS alebo iných fyzických osôb, možno použiť prostriedky obmedzenia PSS, a to len na čas nevyhnutne potrebný na odstránenie priameho ohrozenia, v prípade nevyhnutnosti obmedzenia PSS postupujeme podľa Smernice č. 29 – Telesné a netelesné obmedzenia prijímateľov sociálnej služby.

Článok  14 

Pripomienky, podnety, návrhy a sťažnosti

 

1) DSS Drábsko ako poskytovateľ sociálnej služby vytvára priestor pre PSS, ich rodinu a iné fyzické osoby na to, aby sa prostredníctvom svojich návrhov a spätnej väzby mohli vyjadrovať k strategickej vízii, cieľom, stratégii a plánu poskytovania sociálnej služby a takto podporili zabezpečenie súladu účelu a obsahu sociálnych služieb s potrebami PSS a na to slúži Anonymná skrinka, ktorá sa nachádza vo vstupnej hale.

 

1) Každý PSS, resp. jeho zákonný zástupca (opatrovník) má právo podať pripomienky, podnety, návrhy a sťažnosti písomnou formou, ústne do záznamu alebo elektronickou formou.

 

2) Pri podaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností sa postupuje v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov a v súlade s internou smernicou č. 26 O postupe pri prijímaní, evidovaní, prešetrení a kontrole prešetrovania sťažnosti. Keď ide o pripomienky drobného charakteru, prijíma riaditeľka opatrenia operatívne, ak ide o pripomienky vážnejšieho charakteru, riaditeľka do 14 dní podá písomné stanovisko.

 

3) Oprávnenie prijímať sťažnosť má riaditeľka a vedúca SZÚ.

 

4) Na vybavenie sťažností je oprávnený riaditeľka DSS Drábsko. Sťažnosť musí byť vybavená spravidla do 60 pracovných dní od jej doručenia.

Článok  15 

Zodpovednosť prijímateľov sociálnych  služieb za spôsobenú škodu

 

1) PSS  zodpovedajú za škodu, ktorú vlastnou vinou spôsobili na majetku domova, alebo na majetku iných osôb. Ak ide o veci, ktoré im boli poskytnuté z domova na užívanie, zodpovedajú za riadne nakladanie s nimi.

 

2) Za stratu zverených vecí zodpovedajú v plnej výške. Stratu, alebo poškodenie veci je nutné, aby PSS túto skutočnosť nahlásili službukonajúcemu personálu.

 

3) Za úmyselné poškodenie inventáru domova zodpovedá PSS v plnom rozsahu.

 

4) Náhradu škody prerokuje škodová komisia zariadenia a predloží návrh na riešenie riaditeľke DSS Drábsko, ktorý po prekonzultovaní problematiky s Výborom PSS rozhodne o konečnom riešení veci.

 

5) PSS je povinný zaplatiť jednorazovú úhradu za výmenu posteľnej bielizne, poskytnutie osobnej hygieny a upratovanie v prípadoch, ku ktorým došlo pri nadmernom požití alkoholických nápojov. Pri nadmernom požití alkoholických nápojov je potrebné postupovať podľa  VZN BBSK č. 20/2012, ktorý tento postup rieši v § 8.                                                                                                                                                      

Článok  16 

Porušovanie domáceho poriadku

 

1) Ak riaditeľka zariadenia DSS Drábsko nedosiahne ústnym dohovorom u PSS jeho nápravu tak, aby dodržiaval domáci poriadok, hrubo porušuje dobré mravy, ktoré narušujú občianske spolužitie a zásady spolunažívania,  m ô ž e  po využití právnych postupov  v takomto prípade  ukončiť  pobyt  prijímateľa sociálnych služieb v DSS Drábsko. – v súlade so zákonom číslo 448/2008 Z .z.

 

2) Právny postup riešenia takéhoto problému je v súlade s platnými zákonnými normami a musí byť v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami stanovenými Banskobystrickým samosprávnym krajom.

 

3) Voči PSS za porušovanie domáceho poriadku sa použijú tieto opatrenia :

 

    3.1 pohovor,

 

    3.2 písomné napomenutie,

 

    3.3 opätovné písomné napomenutie s výstrahou ukončenia pobytu,

 

    3.4 ukončenie pobytu v zariadení

Článok  17 

Záverečné ustanovenie

 

1) Akékoľvek zmeny v Domácom poriadku môžu byť vykonané len so súhlasom riaditeľky  DSS Drábsko po predchádzajúcom prerokovaní s Výborom PSS.

 

2) Domáci poriadok je vnútorný predpis, ktorý je záväzný pre všetkých PSS a ich zákonných zástupcov (opatrovníkov). Závažné alebo opakované porušenie jeho ustanovení môže mať za následok ukončenie poskytovania sociálnych služieb PSS v súlade s ustanovením § 74 zákona č. 448/2008 Z. z.

 

3) Tento Domáci poriadok nadobúda účinnosť dňom 27.05.2017. Vydaním tohto Domáceho poriadku sa ruší platnosť Domáceho poriadku účinného od 28. marca 2013.

 

4) S domácim poriadkom a jeho dodržiavaním musia byť oboznámení všetci PSS a zamestnanci DSS Drábsko.

5. ODKAZY A POZNÁMKY


Súvisiace normy a predpisy

 • Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon ) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
 • STN EN ISO 9001 – Systémy manažérstva kvality - požiadavky
 • Zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite
 • Zákon č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • VZN BBSK č. 20/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK platení úhrad

 

Interné dokumenty

 • Zriaďovacia listina
 • Príručka kvality DSS
 • KP 03 Riešenie nezhôd, sťažnosti a NPO
 • KP 05 Príjem PSS
 • KP 08 Poskytovanie sociálnej starostlivosti
 • KP 09 Poskytovanie iných služieb
 • IS   31 Postup prijímania a predvolávania občanov a poskytnutie informácii

 

6. ROZDEĽOVNÍK

 • 1 x MK
 • 1 x vedúca SZÚ
 • 1 x nástenka

 

 

7. ZOZNAM PRÍLOH

 

·         Príloha č. 1.   Režim dňa

·         Príloha č. 2.   Dohoda

·         Príloha č. 3.   Povolenie neprítomnosti v DSS

·         Príloha č. 4.   Žiadosť o neprítomnosť v DSS

·         Príloha č. 5    Mapka bežne dostupných verejných služieb


 

 

Copyright © 2011 Domov sociálnych služieb Drábsko

Všetky práva vyhradené

Created by 3w media s.r.o.

3w CMS Publikačný a redakčný systém