Poskytované služby

Kde nás nájdete

Domov sociálnych služieb
Drábsko č.24
976 52 Lom nad Rimavicou

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Poskytované služby

Domov sociálnych služieb v Drábsku zabezpečuje ošetrovateľskú starostlivosť a poskytuje sociálne služby celoročnou pobytovou formou v zmysle zákona NR SR č. 448/2088 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Klientkami sú ženy so zdravotným postihnutím - s duševnými poruchami a poruchami správania. Kapacita zariadenia je 32 klientov.

V DSS sa poskytujú


1. Odborné činnosti
 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • pracovná terapia

2. Obslužné činnosti
 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie
 • pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

3. Ďalšie činnosti súvisiace s poskytovaním služieb
 • poskytovanie osobného vybavenia
 • zabezpečovanie záujmovej činnosti
 • úschova cenných vecí

Štandardné sociálne služby
 • ubytovanie v dvojposteľových izbách
 • stravovanie v jedálni DSS s vlastnou kuchyňou.
 • pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva vo vlastnej práčovni DSS
 • upratovanie
 • zabezpečovanie zdravotníckej starostlivosti, liekov a zdravotníckych pomôcok
 • kvalitné využívanie voľného času, organizovanie záujmovej činnosti, účasť klientov na aktivitách mimo DSS
 • uspokojovanie duchovných potrieb klientov
 • pracovná terapia, muzikoterapia
 • poskytovanie sociálneho poradenstva klientom a príbuzným klientov

Nadštandardné služby: pedikúra, masáže, kadernícke služby: zabezpečuje DSS externe – živnostníkmi, možnosť prepravy motorovým vozidlom DSS ( na lekárske vyšetrenie a pod.) za úhradu.

Sociálni pracovníci úzko spolupracujú s rodinou klienta počas celého procesu prijímania do DSS i jeho umiestnenia v zariadení. Kontakty klientky udržiavajú telefonicky, listovou formou i osobnými návštevami. Rodinných príslušníkov pozývame do zariadenia na Dni otvorených dverí, návštevy, oslavy jubileí. V rámci komunity spolupracujeme s obecným úradom v Drábsku, kde sa aktívne zúčastňujeme všetkých akcií organizovaných úradom (Deň matiek, Vianočné posedenia, súťaže a pod.).

Ďalej spolupracujeme so Základnou školou s MŠ v Lome nad Rimavicou formou vzájomných návštev – Deň detí , Mesiac úcty k starším. Klientky s rímskokatolíckym vierovyznaním navštevujú omše v kaplnke v Drábsku a kostole v Lome nad Rimavicou. Klientky sa zúčastňujú tradičných podujatí organizovaných v okolitých obciach Sihla, Drábsko, Lom.

Copyright © 2011 Domov sociálnych služieb Drábsko

Všetky práva vyhradené

Created by 3w media s.r.o.

3w CMS Publikačný a redakčný systém