Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

                                   BANSKOBYSTRICKÝ              Domov sociálnych služieb Drábsko č. 24,

                                                 SAMOSPRÁVNY KRAJ            976 53 Lom nad RimavicouVYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

(„GDPR ready“)

 

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov objasňuje, ako Domov sociálnych služieb v Drábsku spracúva osobné údaje týkajúce sa osôb, s ktorými prichádza do kontaktu v rámci poskytovania služieb s prijímateľmi sociálnej služby, s ich opatrovníkmi a s ich rodinnými príslušníkmi, zákonnými zástupcami prijímateľov sociálnej služby a inými relevantnými osobami. Medzi tieto osoby patria zamestnanci, manažéri, riaditelia a ostatní poskytovatelia služieb a iných zmluvných strán.

 

Prevádzkovatelia a sprostredkovatelia osobných údajov príjmu technické, fyzické, administratívne a procesné ochranné opatrenia v súlade so štandardmi uznávanými v danom odvetví s cieľom chrániť spracúvané osobné údaje a zabezpečiť ich dôvernosť, integritu a dostupnosť. Osobné údaje budú spracúvané vždy len v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Tieto ochranné opatrenia zabránia neoprávnenému použitiu osobných údajov, neoprávnenému prístupu k nim alebo porušeniu ochrany osobných údajov (bezpečnostnému incidentu) v súlade s pokynmi a pravidlami Domova sociálnych služieb v Drábsku.

 

Spracovanie osobných údajov je potrebné na poskytovanie služieb na základe zmluvy.

 

Dotknuté (fyzické) osoby majú právo požiadať o prístup k svojim osobným údajom, o ich opravu alebo vymazanie, alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na presnosť osobných údajov. Taktiež majú dotknuté osoby  právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať.

Všetky práva uvedené v tomto odseku si môžu uplatniť zaslaním žiadosti prevádzkovateľovi na emailovú adresu: brisiakovamiroslava@gmail.com.

 

Dotknuté osoby majú zároveň právo obrátiť sa na Domov sociálnych služieb v Drábsku s otázkami týkajúcimi sa zhromažďovania osobných údajov a ich spracúvania na vyššie uvedenej mailovej adrese.

 

 

 

V Drábsku, dňa 25.05.2018

 

 

Copyright © 2011 Domov sociálnych služieb Drábsko

Všetky práva vyhradené

Created by 3w media s.r.o.

3w CMS Publikačný a redakčný systém