O nás

Kde nás nájdete

Domov sociálnych služieb
Drábsko č.24
976 52 Lom nad Rimavicou

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Výberové konanie

 

            Domov sociálnych služieb Drábsko, Drábsko 24, 97653 Lom nad Rimavicou

v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

 

 

vyhlasuje podľa ustanovenia § 5 zákona NR SR č.522/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad č. 006/2013/ODDPPSS OSVaZ BBSK v znení neskorších dodatkov výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vedúcich zamestnancov a sociálnych pracovníkov v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany a kurately zriadených Banskobystrickým samosprávnym krajom.

 

 

                                                    VÝBEROVÉ KONANIE

 

na obsadenie pracovnej pozície:           vedúceho sociálno – zdravotného úseku

                                                           v Domove sociálnych služieb Drábsko

 

                                    počas zastupovania rodičovskej dovolenky – t.j. na dobu určitú

            

 

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní môžu podať záujemcovia, ktorí spĺňajú nasledovné podmienky:

    - Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca

      Špecializácia : sociálna práca

    - Prax v sociálnej oblasti minimálne 1rok

    - Občianska a morálna bezúhonnosť

    - Schopnosť tvorby projektov a participácia na ich realizácii

    - Organizačné schopnosti a schopnosť samostatnej práce

    - Užívateľské schopnosti práce s PC /  MS Office – Word, Excel, Internet /

    - Osobnostné predpoklady : asertívne správanie, komunikatívnosť, empatia

 

Záujemcovia o účasť vo výberovom konaní zašlú nasledovné doklady :

    - Žiadosť o účasť na výberovom konaní

    - Štruktúrovaný životopis

    - Motivačný list

    - Doklady preukazujúce kvalifikáciu / overená fotokópia o ukončení vzdelania /

    - Výpis z registra trestov / nie staršie ako 3 mesiace /

    - Doklady o absolvovaných kurzoch a výcvikoch

    - Preukázanie zdravotnej spôsobilosti

    - Zámer sociálnej práce v DSS Drábsko / maximálne v rozsahu troch strán /

    - Písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania

    - Presná adresa pre doručovanie písomností a telefonický kontakt

 

 

Požadované doklady je potrebné zaslať v zalepenej obálke s označením VÝBEROVÉ KONANIE

,,vedúci /a sociálno-zdravotného úseku DSS Drábsko“ najneskôr do 26.11.2015 na adresu:

Domov sociálnych služieb Drábsko, Drábsko 24, 97653 Lom nad Rimavicou

 

 

Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ najneskôr 7 dní pred jeho začatím.

 

                                                   

 

                                                                                                  Mgr. Janka Sviteková

                                                                                                      riaditeľka DSS                   

Copyright © 2011 Domov sociálnych služieb Drábsko

Všetky práva vyhradené

Created by 3w media s.r.o.

3w CMS Publikačný a redakčný systém