Výberové konanie

 

            Domov sociálnych služieb Drábsko, Drábsko 24, 97653 Lom nad Rimavicou

v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

 

 

vyhlasuje podľa ustanovenia § 5 zákona NR SR č.522/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad č. 006/2013/ODDPPSS OSVaZ BBSK v znení neskorších dodatkov výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vedúcich zamestnancov a sociálnych pracovníkov v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany a kurately zriadených Banskobystrickým samosprávnym krajom.

 

 

                                                    VÝBEROVÉ KONANIE

 

na obsadenie pracovnej pozície:           vedúceho sociálno – zdravotného úseku

                                                           v Domove sociálnych služieb Drábsko

 

                                    počas zastupovania rodičovskej dovolenky – t.j. na dobu určitú

            

 

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní môžu podať záujemcovia, ktorí spĺňajú nasledovné podmienky:

    - Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca

      Špecializácia : sociálna práca

    - Prax v sociálnej oblasti minimálne 1rok

    - Občianska a morálna bezúhonnosť

    - Schopnosť tvorby projektov a participácia na ich realizácii

    - Organizačné schopnosti a schopnosť samostatnej práce

    - Užívateľské schopnosti práce s PC /  MS Office – Word, Excel, Internet /

    - Osobnostné predpoklady : asertívne správanie, komunikatívnosť, empatia

 

Záujemcovia o účasť vo výberovom konaní zašlú nasledovné doklady :

    - Žiadosť o účasť na výberovom konaní

    - Štruktúrovaný životopis

    - Motivačný list

    - Doklady preukazujúce kvalifikáciu / overená fotokópia o ukončení vzdelania /

    - Výpis z registra trestov / nie staršie ako 3 mesiace /

    - Doklady o absolvovaných kurzoch a výcvikoch

    - Preukázanie zdravotnej spôsobilosti

    - Zámer sociálnej práce v DSS Drábsko / maximálne v rozsahu troch strán /

    - Písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania

    - Presná adresa pre doručovanie písomností a telefonický kontakt

 

 

Požadované doklady je potrebné zaslať v zalepenej obálke s označením VÝBEROVÉ KONANIE

,,vedúci /a sociálno-zdravotného úseku DSS Drábsko“  na adresu:

Domov sociálnych služieb Drábsko, Drábsko 24, 97653 Lom nad Rimavicou

 

 

 

                                                   

 

                                                                                                  Mgr. Janka Sviteková

                                                                                                      riaditeľka DSS                   

Copyright © 2011 Domov sociálnych služieb Drábsko

Všetky práva vyhradené

Created by 3w media s.r.o.

3w CMS Publikačný a redakčný systém