Supervízia


                                                                                                                                              „Čím viac človek vie, tým je väčší“

                                                                                                                                    Maxim Gorkij


Supervízia je metóda zameraná na zvyšovanie kvality a profesionality práce v oblasti sociálnej práce a v iných pomáhajúcich profesiách začala rozvíjať u nás v 90. rokoch minulého storočia. V súčasnosti v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov je povinnosťou zariadení uskutočňovať supervíziu.

Nevyhnutnosť zavádzania supervízie v zariadeniach sociálnych služieb potvrdzuje aj fakt, že každý pracovník pracujúci v sociálnych službách sa na rozdiel od minulosti dostal do pozície, kedy preberá vo vzťahu sociálny pracovník (alebo iný odborný zamestnanec) – klient takmer rovnoprávne postavenie. Jeho úlohou je prijímateľovi sociálnych služieb pomáhať, podporovať ho a sprevádzať. Táto interakcia si vyžaduje nevyhnutné vedomosti a zručnosti. Jednou z možností ako zvyšovať profesionálnu kompetenciu pri práci s klientom je aj supervízia.

Zavedenie supervízie v našom zariadení by malo prispieť k skvalitňovaniu práce odborných pracovníkov, predchádzať chybám a neefektívnym postupom pri práci s prijímateľom sociálnych služieb. Táto metóda prináša alternatívne postupy v našej práci. Jedným z cieľov supervízie je ochrana zamestnancov pred syndrómom vyhorenia. Supervízia by mala zabrániť tomu, aby pracovník v sociálnych službách skĺzol do rutinného profesného výkonu, do necitlivosti voči potrebám klientov a tiež do ignorovania kolegov alebo do nepríjemných konfliktov medzi kolegami.

Naše zariadenie pri tvorbe supervízie spolupracuje s Radou pre poradenstvo v sociálnej práci, regionálne stredisko v Brezne.

 

Copyright © 2011 Domov sociálnych služieb Drábsko

Všetky práva vyhradené

Created by 3w media s.r.o.

3w CMS Publikačný a redakčný systém