O nás

Kde nás nájdete

Domov sociálnych služieb
Drábsko č.24
976 52 Lom nad Rimavicou

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Supervízia


                                                                                                                                              „Čím viac človek vie, tým je väčší“

                                                                                                                                    Maxim Gorkij


Supervízia je metóda zameraná na zvyšovanie kvality a profesionality práce v oblasti sociálnej práce a v iných pomáhajúcich profesiách začala rozvíjať u nás v 90. rokoch minulého storočia. V súčasnosti v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov je povinnosťou zariadení uskutočňovať supervíziu.

Nevyhnutnosť zavádzania supervízie v zariadeniach sociálnych služieb potvrdzuje aj fakt, že každý pracovník pracujúci v sociálnych službách sa na rozdiel od minulosti dostal do pozície, kedy preberá vo vzťahu sociálny pracovník (alebo iný odborný zamestnanec) – klient takmer rovnoprávne postavenie. Jeho úlohou je prijímateľovi sociálnych služieb pomáhať, podporovať ho a sprevádzať. Táto interakcia si vyžaduje nevyhnutné vedomosti a zručnosti. Jednou z možností ako zvyšovať profesionálnu kompetenciu pri práci s klientom je aj supervízia.

Zavedenie supervízie v našom zariadení by malo prispieť k skvalitňovaniu práce odborných pracovníkov, predchádzať chybám a neefektívnym postupom pri práci s prijímateľom sociálnych služieb. Táto metóda prináša alternatívne postupy v našej práci. Jedným z cieľov supervízie je ochrana zamestnancov pred syndrómom vyhorenia. Supervízia by mala zabrániť tomu, aby pracovník v sociálnych službách skĺzol do rutinného profesného výkonu, do necitlivosti voči potrebám klientov a tiež do ignorovania kolegov alebo do nepríjemných konfliktov medzi kolegami.

Naše zariadenie pri tvorbe supervízie spolupracuje s Radou pre poradenstvo v sociálnej práci, regionálne stredisko v Brezne.

 

Copyright © 2011 Domov sociálnych služieb Drábsko

Všetky práva vyhradené

Created by 3w media s.r.o.

3w CMS Publikačný a redakčný systém