Ponuka prebytočného majetku

               BANSKOBYSTRICKÝ                            Domov sociálnych služieb Drábsko 24

 

               SAMOSPRÁVNY KRAJ                           976 53 Lom nad Rimavicou

Titl.

Úrad BBSK

Odbor sociálnych služieb a zdravotníctva

Námestie SNP 23

974 01 Banská Bystrica

                                                                    

Váš list číslo/zo dňa:                 Naše číslo:                  Vybavuje/ linka:                                  Miesto odoslania:                                                                 

 28.5.2020                                                                  Mgr. J. Sviteková/6180000                    Drábsko

 

Vec: Ponuka  neupotrebiteľného majetku 

     Domov sociálnych služieb Drábsko č.24, 976 53 Lom nad Rimavicou, SR, IČO: 00236317, v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom BBSK, Odd. V., čl.15 ods.6, ktoré sú platné od 01.03.2020 Vám zasiela zoznam neupotrebiteľného majetku. Jedna sa  o majetok časovo úplne opotrebovaný, fyzický poškodený, ktorého oprava by bola nerentabilná.

Zároveň Vás touto cestou žiadame o jeho zverejnenie na webovej stránke BBSK.

Zoznam neupotrebiteľného majetku:

Inv.číslo       Názov               nad.hodnota    zost.hodnota      rok nadob.     ks.             stav

442-08    Robot motorový blok  908,92€              0                    2008            1         poškodený

282-04      Tlačiareň HP             671,11€              0                    2004            1         poškodená

263-04      Televízor Thomson   663,85€              0                    2004            1         poškodený

147-00      Počítač                       649,17€              0                    2000            1         poškodený

419-08      Vysávač Thomson     597,16€              0                    2008            1         poškodený

288-05  Sušička veľkokapacitná 697,07€              0                    2005            1         poškodená  

S pozdravom

                                                                                            Mgr. Janka Sviteková

                                                                                          riaditeľka DSS Drábsko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefón/Fax                                   E-mail                                                           Adresa

048/6180000                                 dssdrabsko@centrum                                 DSS Drábsko č.24

                                                                                                                       976 53 Lom nad Rimavicou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2011 Domov sociálnych služieb Drábsko

Všetky práva vyhradené

Created by 3w media s.r.o.

3w CMS Publikačný a redakčný systém