O nás

Kde nás nájdete

Domov sociálnych služieb
Drábsko č.24
976 52 Lom nad Rimavicou

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Politika kvality

Vízia

Zariadenie je zriadené Banskobystrickým samosprávnym krajom ako Domov sociálnych služieb s hlavným zameraním na poskytovanie sociálnej starostlivosti zdravotne postihnutým občanom s duševnými poruchami a poruchami správania celoročnou formou pobytu.  


Poskytovanie služieb sociálnej starostlivosti prijímateľom s cieľom vytvorenia multifunkčného centra na prípravu prijímateľov sociálnej služby pre chránené bývanie.

Politika kvality

Vedenie organizácie si uvedomuje svoju zodpovednosť za kvalitu poskytovaných sociálnych služieb, v zmysle normy  ISO 9001:2008 stanovuje politiku kvality.

Politika kvality predstavuje systematickú starostlivosť o kvalitu poskytovaných sociálno – zdravotných služieb  v oblasti sociálnej starostlivosti  dospelým ženám so zdravotným postihnutím – duševnými poruchami a poruchami správania, ako aj kvalitu všetkých ostatných činnosti s hlavným cieľom uspokojovať požiadavky a potreby prijímateľov sociálnych služieb.

Pre naplnenie vízie sú stanovené nasledovné zásady politiky kvality:

  • Systém manažérstva kvality uplatňovať ako stabilný proces trvalého zlepšovania rozvoja DSS

 

  • Cieľavedome  vytvárať dlhodobé, pozitívne väzby s prijímateľmi sociálnej služby a vonkajším prostredím, osobitne so subjektmi, ktorých poslanie je príbuzné

 

  • Poznať individuálne potreby každého prijímateľa a tie osobným prístupom riešiť. Na poznaní potrieb  prijímateľov sociálnych služieb sa zúčastňujú všetci zamestnanci DSS.

 

  • Neustále monitorovať spokojnosť prijímateľov sociálnych služieb a ich rodinných príslušníkov s poskytovaním sociálnej starostlivosti so zameraním na zaopatrenie, stravovanie, ubytovanie a sociálno – zdravotnú starostlivosť.  

 

  • V diagnostických a rehabilitačných procesoch neustále zabezpečovať bezpečnosť prijímateľov sociálnej služby.

 

  • Všetky činnosti, ktoré majú vplyv na kvalitu sociálno - zdravotnej starostlivosti musia byť vykonávané kompetentným a kvalifikovaným personálom. Neustále plánovane zvyšovať kvalifikáciu zamestnancov.

 

  • Riadiť sa platnými zákonmi a normami.

 

  • Sledovať najnovšie trendy v oblasti sociálnych činností a tie implementovať na podmienky nášho zariadenia.

 

  • Neustálym monitorovaním procesov a prijímaním opatrení trvalo zlepšovať SMK.

 

 

 

 

V Drábsku, dňa: 3.1.2012                                                         PhDr. Janka Račáková

                                                                                                                  Riaditeľ

Copyright © 2011 Domov sociálnych služieb Drábsko

Všetky práva vyhradené

Created by 3w media s.r.o.

3w CMS Publikačný a redakčný systém