Politika kvality

 

Vízia

Zariadenie je zriadené Banskobystrickým samosprávnym krajom ako Domov sociálnych služieb s hlavným zameraním na poskytovanie sociálnej starostlivosti zdravotne postihnutým občanom s duševnými poruchami a poruchami správania celoročnou formou pobytu. 


 

Poskytovanie sociálnych služieb prijímateľom s cieľom vytvorenia podmienok pre integráciu ich života do komunity obce.

 

 

Politika kvality

Vedenie zariadenia sa zaväzuje splniť a plniť všetky aplikovateľné požiadavky normy ISO 9001:2015. Vedenie si ďalej uvedomuje svoju zodpovednosť za kvalitu poskytovaných sociálnych služieb so zameraním na identifikáciu možných rizík a príležitosti.   

Pre naplnenie vízie sú stanovené nasledovné zásady politiky kvality:

 

  • Systém manažérstva kvality uplatňovať ako stabilný proces trvalého zlepšovania rozvoja DSS

 

  • Cieľavedome  vytvárať dlhodobé, pozitívne väzby s prijímateľmi sociálnej služby a vonkajším prostredím, osobitne so subjektmi, ktorých poslanie je príbuzné

 

  • Poznať individuálne potreby každého prijímateľa a tie osobným prístupom riešiť. Na poznaní potrieb  prijímateľov sociálnych služieb sa zúčastňujú všetci zamestnanci DSS.

 

  • Neustále monitorovať spokojnosť prijímateľov sociálnych služieb a ich rodinných príslušníkov s poskytovaním sociálnej starostlivosti so zameraním na zaopatrenie, stravovanie, ubytovanie a sociálno – zdravotnú starostlivosť.  

 

  • V diagnostických a rehabilitačných procesoch neustále zabezpečovať bezpečnosť prijímateľov sociálnej služby.

 

  • Všetky činnosti, ktoré majú vplyv na kvalitu sociálno - zdravotnej starostlivosti musia byť vykonávané kompetentným a kvalifikovaným personálom. Neustále plánovane zvyšovať kvalifikáciu zamestnancov.

 

  • Riadiť sa platnými záväznými požiadavkami zainteresovaných strán, rešpektovať a ochraňovať základné ľudské práva a slobody prijímateľov sociálnych služieb.

 

  • Sledovať najnovšie trendy v oblasti sociálnych činností a tie implementovať na podmienky nášho zariadenia.

 

  • Neustálym monitorovaním procesov a prijímaním opatrení trvalo zlepšovať SMK.

 

 

 

V Drábsku, dňa: 11.1.2018                                                          Mgr. Janka Sviteková

                                                                                                                  Riaditeľ

Copyright © 2011 Domov sociálnych služieb Drábsko

Všetky práva vyhradené

Created by 3w media s.r.o.

3w CMS Publikačný a redakčný systém