O nás

Kde nás nájdete

Domov sociálnych služieb
Drábsko č.24
976 52 Lom nad Rimavicou

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Politika kvality

 

Vízia

Zariadenie je zriadené Banskobystrickým samosprávnym krajom ako Domov sociálnych služieb s hlavným zameraním na poskytovanie sociálnej starostlivosti zdravotne postihnutým občanom s duševnými poruchami a poruchami správania celoročnou formou pobytu. 


 

Poskytovanie sociálnych služieb prijímateľom s cieľom vytvorenia podmienok pre integráciu ich života do komunity obce.

 

 

Politika kvality

Vedenie zariadenia sa zaväzuje splniť a plniť všetky aplikovateľné požiadavky normy ISO 9001:2015. Vedenie si ďalej uvedomuje svoju zodpovednosť za kvalitu poskytovaných sociálnych služieb so zameraním na identifikáciu možných rizík a príležitosti.   

Pre naplnenie vízie sú stanovené nasledovné zásady politiky kvality:

 

  • Systém manažérstva kvality uplatňovať ako stabilný proces trvalého zlepšovania rozvoja DSS

 

  • Cieľavedome  vytvárať dlhodobé, pozitívne väzby s prijímateľmi sociálnej služby a vonkajším prostredím, osobitne so subjektmi, ktorých poslanie je príbuzné

 

  • Poznať individuálne potreby každého prijímateľa a tie osobným prístupom riešiť. Na poznaní potrieb  prijímateľov sociálnych služieb sa zúčastňujú všetci zamestnanci DSS.

 

  • Neustále monitorovať spokojnosť prijímateľov sociálnych služieb a ich rodinných príslušníkov s poskytovaním sociálnej starostlivosti so zameraním na zaopatrenie, stravovanie, ubytovanie a sociálno – zdravotnú starostlivosť.  

 

  • V diagnostických a rehabilitačných procesoch neustále zabezpečovať bezpečnosť prijímateľov sociálnej služby.

 

  • Všetky činnosti, ktoré majú vplyv na kvalitu sociálno - zdravotnej starostlivosti musia byť vykonávané kompetentným a kvalifikovaným personálom. Neustále plánovane zvyšovať kvalifikáciu zamestnancov.

 

  • Riadiť sa platnými záväznými požiadavkami zainteresovaných strán, rešpektovať a ochraňovať základné ľudské práva a slobody prijímateľov sociálnych služieb.

 

  • Sledovať najnovšie trendy v oblasti sociálnych činností a tie implementovať na podmienky nášho zariadenia.

 

  • Neustálym monitorovaním procesov a prijímaním opatrení trvalo zlepšovať SMK.

 

 

 

V Drábsku, dňa: 11.1.2018                                                          Mgr. Janka Sviteková

                                                                                                                  Riaditeľ

Copyright © 2011 Domov sociálnych služieb Drábsko

Všetky práva vyhradené

Created by 3w media s.r.o.

3w CMS Publikačný a redakčný systém