Oznámenie protispoločenskej činnosti

Spôsob oznamovania protispoločenskej činnosti

 

     Na základe Smernice č. 015/2019/UHKBBSK – Vnútorný systém prijímania, preverovania a evidencie podnetov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v podmienkach Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorá bola schválená Uznesením Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja č. 233/2019 z 22. augusta 2019 je zodpovednou osobou, ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa § 11, ods. 4 až 7 a podľa § 12 zákona, stanovený hlavný kontrolór.

 

Podanie podnetov:

 

  1. elektronickou poštou zaslanou na adresu opsc@bbsk.sk, ktorá je dostupná nepretržite 24 hodín denne,
  2. poštou zaslanou na adresu Úrad BBSK, hlavný kontrolór, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie „ DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA  - NEOTVÁRAŤ“

 

 

 

Copyright © 2011 Domov sociálnych služieb Drábsko

Všetky práva vyhradené

Created by 3w media s.r.o.

3w CMS Publikačný a redakčný systém