O nás

Kde nás nájdete

Domov sociálnych služieb
Drábsko č.24
976 52 Lom nad Rimavicou

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Eticky kodex

 

ETICKÝ KÓDEX

Domov sociálnych služieb Drábsko

 

                Domov sociálnych služieb Drábsko (ďalej len „DSS“) stanovuje tento záväzný predpis, ktorý určuje minimálny etický štandard zamestnancov DSS a definuje základné práva prijímateľov sociálnych služieb ( ďalej len „PSS“) DSS. Tento štandard je povinný zachovávať každý zamestnanec DSS. Kódex DSS je záväzný dokument a jeho nedodržanie je hodnotené ako porušenie pracovnej disciplíny.

                            ETICKÝ KÓDEX DSS, Drábsko č.24, 976 53 Lom nad Rimavicou

Etické zásady vo vzťahu k PSS

1.      Ctíme každého človeka bez ohľadu na jeho pôvod, etnickú príslušnosť, materinský jazyk, vek, zdravotný stav, sexuálnu orientáciu, ekonomickú situáciu, náboženské a politické presvedčenie a bez ohľadu na to, ako sa podieľa na živote celej spoločnosti.

2.      Rešpektujeme PSS ako rovnocenného partnera so všetkými občianskymi právami a povinnosťami, rešpektujeme jeho potreby, názory a rozhodnutia, vrátane zodpovednosti za riešenia svojej situácie, v prípade krízovej situácií dodržiavame ľudské práva a slobody.

3.      Plne podporujeme samostatnosť rozhodovania PSS. Pred PSS nezatajujeme informácie, ktoré mu môžu byť k úžitku. Hľadáme možnosti, ako čo najviac zapojiť klienta do procesu rozhodovania o sebe samom a riešenia jeho problémov.

4.      U PSS, kde je narušená a sťažená komunikácia, hľadáme vhodné formy alternatívnej komunikácie, alebo iných dostupných prvkov dorozumievania sa v prospech oboch komunikačných strán.

5.      Činíme rôzne kroky k tomu, aby sme nepodporovali závislosť PSS na našich službách, a viedli ho k čo najväčšej samostatnosti, prihliadajúc na jeho individuálne schopnosti.

6.      Aktívne predchádzame stigmatizácii PSS, dbáme o to, aby bol klient ochránený pred predsudkami, ponižovaním či zneužívaním.

7.      PSS poskytujeme v súlade so základnými ľudskými právami a slobodami, prirodzenou ľudskou dôstojnosťou, s princípmi nediskriminácie z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, či iného zmýšľania národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia PSS a sú poskytované v prostredí, ktoré si PSS vybral.

8.      Chránime PSS právo na súkromie a dôvernosť jeho zdieľania. Údaje a informácie požadujeme s ohľadom na potrebnosť pri zabezpečení služieb, ktoré majú byť PSS poskytnuté, a informujeme ho o ich potrebnosti a použití. Žiadnu informáciu PSS neposkytujeme bez jeho súhlasu, aj bez súhlasu zákonného zástupcu.

9.      Sme si vedomí povinnosti zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sme sa dozvedeli v súvislosti s poskytovaním služieb v DSS, a ktoré sa vzťahujú ku PSS. Tejto povinnosti nás môže zbaviť výlučne PSS alebo jeho zákonný zástupca písomným prehlásením. Aj v tomto prípade sme však povinní zvážiť zachovávanie mlčanlivosti, ak je to v záujme PSS. Tým nie sú dotknuté príslušné ustanovenia trestného poriadku a povinnosť vypovedať pred orgánmi činnými v trestnom konaní.


Etické zásady voči rodinným príslušníkom

1.      Ku konzultáciám s rodinným príslušníkom, zákonným zástupcom, opatrovníkom pristupujeme profesionálne, nekonzultujeme na chodbe.

2.      Rodinným príslušníkom, zákonnému zástupcovi, opatrovníkovi poskytujeme pravdivé, zrozumiteľné a včasné informácie v zmysle našich kompetencií.

 

Etické zásady vo vzťahu k zamestnávateľovi

3.      Plníme zodpovedne svoje povinnosti vyplývajúce zo záväzkov ku svojmu zamestnávateľovi.

4.      Podieľame sa na vytváraní takého prostredia, ktoré umožňuje naplňovanie zásad tohto kódexu v súlade so zachovávaním lojality k zamestnávateľovi.

5.      Snažíme sa ovplyvňovať pracovné postupy a ich praktické uplatňovanie s ohľadom     na čo najvyššiu úroveň poskytovaných služieb.

6.      Sme dostatočne stotožnení s filozofiou a víziou zariadenia.

 

Etické zásady kolegiality

1.      Rešpektujeme znalosti a skúsenosti svojich kolegov a ostatných odborných pracovníkov. Vyhľadávame a rozširujeme spoluprácu s nimi a tým zvyšujeme kvalitu poskytovaných služieb.

2.      Rešpektujeme rozdiely v názoroch a praktických činnostiach kolegov a ostatných odborníkov. Pripomienky k nim vyjadrujeme na vhodnom mieste a vhodným spôsobom.

3.      Konštruktívne spolupracujeme s tými kolegami a odborníkmi, ktorí sú následne v kontakte s rovnakými klientmi. Keď odovzdávame klienta do starostlivosti kolegovi alebo inému odborníkovi, tak ho informujeme o doterajšom priebehu starostlivosti.

 

Etické zásady odbornosti

1.      Dbáme na udržovanie a zvyšovanie prestíže nášho povolania. Upozorňujeme vhodným spôsobom na preukázateľne nekvalitné a neodborné poskytovanie služieb.

2.      Snažíme sa o zvyšovanie odbornej úrovne svojej práce, o rozvoj a udržovanie požadovaných vedomostí a kompetencií svojho odborného pôsobenia. Taktiež sa snažíme o uplatňovanie nových prístupov a metód.

3.      Bránime tomu, aby odbornú prácu vykonával nekvalifikovaný pracovník alebo pracovník bez patričného vzdelania a prípravy.

4.      Sme zodpovední za svoje celoživotné vzdelávanie a výcvik, čo je základný predpoklad pre udržanie stanoveného štandardu služieb.

5.      Ctíme okrem tohto etického kódexu tiež jednotlivé odborné kódexy, ak tieto existujú.

 

Postupy pri riešení etických problémov

Závažné i menej závažné etické problémy riešime v rámci intervízie a supervízie. Každý člen tímu má mať možnosť diskutovať a analyzovať tieto problémy v spolupráci so všetkými stranami, ktorých sa problém týka.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Etický kódex platí pre všetkých interných, externých zamestnancov DSS , ako aj dobrovoľníkov, ktorí vykonávajú dobrovoľnú prácu v DSS.

Eticky kódex  nadobúda účinnosť dňom 17.05.2017 v Drábsku

 

Spracoval: Mgr. Zdenka Malatincová

Schválil : Mgr. Janka Sviteková    

Copyright © 2011 Domov sociálnych služieb Drábsko

Všetky práva vyhradené

Created by 3w media s.r.o.

3w CMS Publikačný a redakčný systém