Eticky kodex

 

ETICKÝ KÓDEX

Domov sociálnych služieb Drábsko

 

                Domov sociálnych služieb Drábsko (ďalej len „DSS“) stanovuje tento záväzný predpis, ktorý určuje minimálny etický štandard zamestnancov DSS a definuje základné práva prijímateľov sociálnych služieb ( ďalej len „PSS“) DSS. Tento štandard je povinný zachovávať každý zamestnanec DSS. Kódex DSS je záväzný dokument a jeho nedodržanie je hodnotené ako porušenie pracovnej disciplíny.

                            ETICKÝ KÓDEX DSS, Drábsko č.24, 976 53 Lom nad Rimavicou

Etické zásady vo vzťahu k PSS

1.      Ctíme každého človeka bez ohľadu na jeho pôvod, etnickú príslušnosť, materinský jazyk, vek, zdravotný stav, sexuálnu orientáciu, ekonomickú situáciu, náboženské a politické presvedčenie a bez ohľadu na to, ako sa podieľa na živote celej spoločnosti.

2.      Rešpektujeme PSS ako rovnocenného partnera so všetkými občianskymi právami a povinnosťami, rešpektujeme jeho potreby, názory a rozhodnutia, vrátane zodpovednosti za riešenia svojej situácie, v prípade krízovej situácií dodržiavame ľudské práva a slobody.

3.      Plne podporujeme samostatnosť rozhodovania PSS. Pred PSS nezatajujeme informácie, ktoré mu môžu byť k úžitku. Hľadáme možnosti, ako čo najviac zapojiť klienta do procesu rozhodovania o sebe samom a riešenia jeho problémov.

4.      U PSS, kde je narušená a sťažená komunikácia, hľadáme vhodné formy alternatívnej komunikácie, alebo iných dostupných prvkov dorozumievania sa v prospech oboch komunikačných strán.

5.      Činíme rôzne kroky k tomu, aby sme nepodporovali závislosť PSS na našich službách, a viedli ho k čo najväčšej samostatnosti, prihliadajúc na jeho individuálne schopnosti.

6.      Aktívne predchádzame stigmatizácii PSS, dbáme o to, aby bol klient ochránený pred predsudkami, ponižovaním či zneužívaním.

7.      PSS poskytujeme v súlade so základnými ľudskými právami a slobodami, prirodzenou ľudskou dôstojnosťou, s princípmi nediskriminácie z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, či iného zmýšľania národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia PSS a sú poskytované v prostredí, ktoré si PSS vybral.

8.      Chránime PSS právo na súkromie a dôvernosť jeho zdieľania. Údaje a informácie požadujeme s ohľadom na potrebnosť pri zabezpečení služieb, ktoré majú byť PSS poskytnuté, a informujeme ho o ich potrebnosti a použití. Žiadnu informáciu PSS neposkytujeme bez jeho súhlasu, aj bez súhlasu zákonného zástupcu.

9.      Sme si vedomí povinnosti zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sme sa dozvedeli v súvislosti s poskytovaním služieb v DSS, a ktoré sa vzťahujú ku PSS. Tejto povinnosti nás môže zbaviť výlučne PSS alebo jeho zákonný zástupca písomným prehlásením. Aj v tomto prípade sme však povinní zvážiť zachovávanie mlčanlivosti, ak je to v záujme PSS. Tým nie sú dotknuté príslušné ustanovenia trestného poriadku a povinnosť vypovedať pred orgánmi činnými v trestnom konaní.


Etické zásady voči rodinným príslušníkom

1.      Ku konzultáciám s rodinným príslušníkom, zákonným zástupcom, opatrovníkom pristupujeme profesionálne, nekonzultujeme na chodbe.

2.      Rodinným príslušníkom, zákonnému zástupcovi, opatrovníkovi poskytujeme pravdivé, zrozumiteľné a včasné informácie v zmysle našich kompetencií.

 

Etické zásady vo vzťahu k zamestnávateľovi

3.      Plníme zodpovedne svoje povinnosti vyplývajúce zo záväzkov ku svojmu zamestnávateľovi.

4.      Podieľame sa na vytváraní takého prostredia, ktoré umožňuje naplňovanie zásad tohto kódexu v súlade so zachovávaním lojality k zamestnávateľovi.

5.      Snažíme sa ovplyvňovať pracovné postupy a ich praktické uplatňovanie s ohľadom     na čo najvyššiu úroveň poskytovaných služieb.

6.      Sme dostatočne stotožnení s filozofiou a víziou zariadenia.

 

Etické zásady kolegiality

1.      Rešpektujeme znalosti a skúsenosti svojich kolegov a ostatných odborných pracovníkov. Vyhľadávame a rozširujeme spoluprácu s nimi a tým zvyšujeme kvalitu poskytovaných služieb.

2.      Rešpektujeme rozdiely v názoroch a praktických činnostiach kolegov a ostatných odborníkov. Pripomienky k nim vyjadrujeme na vhodnom mieste a vhodným spôsobom.

3.      Konštruktívne spolupracujeme s tými kolegami a odborníkmi, ktorí sú následne v kontakte s rovnakými klientmi. Keď odovzdávame klienta do starostlivosti kolegovi alebo inému odborníkovi, tak ho informujeme o doterajšom priebehu starostlivosti.

 

Etické zásady odbornosti

1.      Dbáme na udržovanie a zvyšovanie prestíže nášho povolania. Upozorňujeme vhodným spôsobom na preukázateľne nekvalitné a neodborné poskytovanie služieb.

2.      Snažíme sa o zvyšovanie odbornej úrovne svojej práce, o rozvoj a udržovanie požadovaných vedomostí a kompetencií svojho odborného pôsobenia. Taktiež sa snažíme o uplatňovanie nových prístupov a metód.

3.      Bránime tomu, aby odbornú prácu vykonával nekvalifikovaný pracovník alebo pracovník bez patričného vzdelania a prípravy.

4.      Sme zodpovední za svoje celoživotné vzdelávanie a výcvik, čo je základný predpoklad pre udržanie stanoveného štandardu služieb.

5.      Ctíme okrem tohto etického kódexu tiež jednotlivé odborné kódexy, ak tieto existujú.

 

Postupy pri riešení etických problémov

Závažné i menej závažné etické problémy riešime v rámci intervízie a supervízie. Každý člen tímu má mať možnosť diskutovať a analyzovať tieto problémy v spolupráci so všetkými stranami, ktorých sa problém týka.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Etický kódex platí pre všetkých interných, externých zamestnancov DSS , ako aj dobrovoľníkov, ktorí vykonávajú dobrovoľnú prácu v DSS.

Eticky kódex  nadobúda účinnosť dňom 17.05.2017 v Drábsku

 

Spracoval: Mgr. Zdenka Malatincová

Schválil : Mgr. Janka Sviteková    

Copyright © 2011 Domov sociálnych služieb Drábsko

Všetky práva vyhradené

Created by 3w media s.r.o.

3w CMS Publikačný a redakčný systém