Bezpečnostná politika ochrany osobných údajov

                                BANSKOBYSTRICKÝ              Domov sociálnych služieb Drábsko č. 24,

                                       SAMOSPRÁVNY KRAJ            976 53 Lom nad Rimavicou

 

Bezpečnostná politika ochrany osobných údajov

(Privacy policy)

 

V Domove sociálnych služieb v Drábsku chápeme informácie ako náš dôležitý majetok, ktorý riadime v súlade s prijatou stratégiou, ktorá je postavená na troch základných pilieroch: ľuďoch, ich znalostiach a moderných technológiách. Uplatňovaný systém bezpečnostnej politiky zohľadňuje všetky požiadavky na zachovanie dôvernosti, integrity a dostupnosti informácií.

Základy politiky ochrany osobných údajov

1.  Domov sociálnych služieb v Drábsku pri zhromažďovaní osobných údajov jasne, čestne a transparentne informuje o charaktere zhromažďovaných osobných údajov a na aký účel ich mieni používať. Používanie osobných údajov Domovom sociálnych služieb v Drábsku na iný než na začiatku oznámený účel nie je schválené bez poskytnutia primeraných informácií dotknutým jednotlivcom a ak je to možné, Domovu sociálnych služieb v Drábsku musí byť udelený súhlas na určené použitie. Domov sociálnych služieb v Drábsku má vo všeobecnosti oprávnenie používať osobné údaje na sekundárne účely pri implementovaní vnútorných kontrol a auditov a pri dodržaní svojich zákonných povinností.

2.  Domov sociálnych služieb v Drábsku osobné údaje zhromažďuje a spracováva do rozsahu udeleného platného a informovaného súhlasu alebo ak to vyžadujú legitímne záujmy Domova sociálnych služieb v Drábsku, ako je uzavretie alebo výkon zmluvy, realizácia zmluvných záväzkov a dodržanie zákonných záväzkov.

3.   Akýkoľvek súhlas jednotlivca na zhromažďovanie a používanie jeho osobných údajov musí byť udelený dobrovoľne a na základe jasných informácií Domova sociálnych služieb v Drábsku o určenom používaní údajov. Jednotlivec môže takýto súhlas kedykoľvek odvolať bez nenáležitých komplikácií. Dátum, obsah a platnosť takéhoto súhlasu musia byť vždy zdokumentované.

4.  Pri spracovávaní osobných údajov v mene prijímateľa sociálnej služby alebo inej tretej strany bude Domov sociálnych služieb v Drábsku okrem tejto politiky dodržiavať smernice a pokyny spracovávania osobných údajov.

5.   Domov sociálnych služieb v Drábsku zhromažďuje a uchováva minimálny objem osobných údajov potrebných na určený počiatočný účel, na ktorý sa údaje používajú, a zabezpečuje, že osobné údaje v jej držbe zostanú vždy relevantné a primerané na určený účel. Domov sociálnych služieb v Drábsku bude uchovávať všetky údaje v aktuálnom stave a v prípade potreby zabezpečí ich opravu.

6.  Domov sociálnych služieb v Drábsku osobné údaje uchováva len na čas potrebný pre určený účel. Konkrétne politiky uchovávania údajov zadefinujú čas, po uplynutí ktorého bude potrebné takéto údaje odstrániť, zničiť alebo anonymizovať.

7.   Reagujeme na všetky žiadosti alebo sťažnosti jednotlivcov súvisiace s ich osobnými údajmi.

8.   Domov sociálnych služieb v Drábsku uznáva právo jednotlivca, ktoré je uvedené v Smernici práv dotknutých osôb.

9.   Domov sociálnych služieb v Drábsku uznáva, že niektoré kategórie osobných údajov sú citlivé a vyžadujú vyšší stupeň ochrany. Citlivé osobné údaje zahŕňajú informácie týkajúce sa zdravotného stavu osoby, biometrické a genetické údaje, záznamy v registri trestov a všetky ďalšie informácie špecificky chránené platnými zákonmi o ochrane osobných údajov.

Domov sociálnych služieb v Drábsku takéto citlivé osobné údaje zhromažďuje a spracováva, len ak je to nevyhnutne potrebné v rámci jednej z nasledujúcich okolností:

a)      jednotlivec udelil výslovný súhlas;

b)   používanie je pre Domov sociálnych služieb v Drábsku nevyhnutné na dodržanie zákonov o zamestnanosti alebo iných zákonných povinností.


10. Domov sociálnych služieb v Drábsku zavádza primerané postupy a zabezpečenia na obmedzenie prístupu k citlivým údajom len pre určené osoby a zabraňuje neoprávnenému prístupu, používaniu a šíreniu.

Domov sociálnych služieb v Drábsku zavádza primerané opatrenia zabezpečenia s cieľom zaistiť dôvernosť, integritu a dostupnosť osobných údajov a zabrániť riziku neoprávneného alebo nezákonného prístupu, úpravy, zničenia či zverejnenia takýchto údajov. Tieto opatrenia na ochranu sú založené na posúdení vplyvu pri zohľadnení ohrozenia jednotlivca v súvislosti s konkrétnymi osobnými údajmi uchovávanými Domov sociálnych služieb v Drábsku. Tieto opatrenia zahŕňajú opatrenia zabezpečenia a organizačné opatrenia prispôsobené typu spracovávania a charakteru chránených údajov.

 

11. Domov sociálnych služieb v Drábsku bude jednotlivcov promptne informovať o akomkoľvek narušení osobných údajov, ktoré obsahovalo ich osobné údaje, a takýto incident oznámi príslušným úradom podľa platných zákonov.

 

12. Domov sociálnych služieb v Drábsku obmedzuje prístup k osobným údajom len pre tých zamestnancov alebo dodávateľov, ktorí musia vykonávať konkrétne úlohy v súvislosti s takýmito údajmi. Aplikuje sa primeraná informovanosť, školenie a záväzky zachovania dôvernosti s cieľom zaistiť, že osobné údaje nebudú zdieľané ani zverejnené neoprávneným osobám vrátane akýchkoľvek ďalších zamestnancov Domova sociálnych služieb v Drábsku, ktorí nepotrebujú prístup k osobným údajom.

 

                   

              V Drábsku, dňa: 25.05.2018                                           

 

 

 

 

                                                                                     ...................................................

                                                                                                   Mgr. Janka Sviteková

                                                                                 riaditeľka  DSS v Drábsku      

Copyright © 2011 Domov sociálnych služieb Drábsko

Všetky práva vyhradené

Created by 3w media s.r.o.

3w CMS Publikačný a redakčný systém